2016/07/28الی2016/07/22باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 بارکد
  بارکد
  کارگردان : مصطفی کیایی
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 113
  فروش هفته : 803.7 میلیون تومان
  کل فروش : 8.61 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 زاپاس
  زاپاس
  کارگردان : برزو نیک نژاد
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 113
  فروش هفته : 610.7 میلیون تومان
  کل فروش : 2.89 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 دختر
  دختر
  کارگردان : رضا میرکریمی
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 43
  فروش هفته : 333.4 میلیون تومان
  کل فروش : 1.82 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 دراکولا
  دراکولا
  کارگردان : رضا عطاران
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 71
  فروش هفته : 240.6 میلیون تومان
  کل فروش : 3.27 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 ایستاده در غبار
  ایستاده در غبار
  کارگردان : محمد حسین مهدویان
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 31
  فروش هفته : 117.1 میلیون تومان
  کل فروش : 1.39 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 عادت نمی‌کنیم
  عادت نمی‌کنیم
  کارگردان : ابراهیم ابراهیمیان
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 82.9 میلیون تومان
  کل فروش : 1.78 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 دزد و پری
  دزد و پری
  کارگردان : حسین قناعت
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 27
  فروش هفته : 55.2 میلیون تومان
  کل فروش : 161.8 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 ابد و یک روز
  ابد و یک روز
  کارگردان : سعید روستایی
  روزهای اکران : 140
  تعداد سینما : 3
  فروش هفته : 20.7 میلیون تومان
  کل فروش : 11.32 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 ننه نقلی
  ننه نقلی
  کارگردان : پرویز صبری
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 14
  فروش هفته : 18.3 میلیون تومان
  کل فروش : 410.5 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 رسوایی 2
  رسوایی 2
  کارگردان : مسعود ده نمکی
  روزهای اکران : 91
  تعداد سینما : 6
  فروش هفته : 11.9 میلیون تومان
  کل فروش : 2.61 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر