2016/11/24الی2016/11/18باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 آس و پاس
  آس و پاس
  کارگردان : آرش معیریان
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 111
  فروش هفته : 358.8 میلیون تومان
  کل فروش : 2.05 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 سیانور
  سیانور
  کارگردان : بهروز شعیبی
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 94
  فروش هفته : 289.6 میلیون تومان
  کل فروش : 2.15 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 84
  تعداد سینما : 52
  فروش هفته : 227.8 میلیون تومان
  کل فروش : 15.14 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 متولد 65
  متولد 65
  کارگردان : مجید توکلی
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 48
  فروش هفته : 198 میلیون تومان
  کل فروش : 854.4 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 نیمه شب اتفاق افتاد
  نیمه شب اتفاق افتاد
  کارگردان : تینا پاکروان
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 62
  فروش هفته : 173.3 میلیون تومان
  کل فروش : 1.26 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 نفس
  نفس
  کارگردان : نرگس آبیار
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 41
  فروش هفته : 162.1 میلیون تومان
  کل فروش : 474.2 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 خشکسالی و دروغ
  خشکسالی و دروغ
  کارگردان : پدرام علیزاده
  روزهای اکران : 56
  تعداد سینما : 45
  فروش هفته : 127.4 میلیون تومان
  کل فروش : 2.97 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 یتیم خانه ایران
  یتیم خانه ایران
  کارگردان : ابوالقاسم طالبی
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 25
  فروش هفته : 106.4 میلیون تومان
  کل فروش : 443.7 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 ناسور
  ناسور
  کارگردان : کیانوش دالوند
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 20.6 میلیون تومان
  کل فروش : 102.5 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 فرار از اردو
  فرار از اردو
  کارگردان : غلامرضا رمضانی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 13 میلیون تومان
  کل فروش : 33.1 میلیون تومان
  تریلر : تریلر