2016/10/27الی2016/10/21باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 112
  فروش هفته : 687.1 میلیون تومان
  کل فروش : 13.36 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 سیانور
  سیانور
  کارگردان : بهروز شعیبی
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 79
  فروش هفته : 372.2 میلیون تومان
  کل فروش : 663.8 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 خشکسالی و دروغ
  خشکسالی و دروغ
  کارگردان : پدرام علیزاده
  روزهای اکران : 35
  تعداد سینما : 79
  فروش هفته : 285.7 میلیون تومان
  کل فروش : 1.54 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 آس و پاس
  آس و پاس
  کارگردان : آرش معیریان
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 61
  فروش هفته : 190.4 میلیون تومان
  کل فروش : 330.2 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 نیمه شب اتفاق افتاد
  نیمه شب اتفاق افتاد
  کارگردان : تینا پاکروان
  روزهای اکران : 14
  تعداد سینما : 67
  فروش هفته : 189 میلیون تومان
  کل فروش : 420.2 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 متولد 65
  متولد 65
  کارگردان : مجید توکلی
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 19
  فروش هفته : 77.7 میلیون تومان
  کل فروش : 93.7 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 این زن حقش را می خواهد
  این زن حقش را می خواهد
  کارگردان : محسن توکلی
  روزهای اکران : 18
  تعداد سینما : 25
  فروش هفته : 56.9 میلیون تومان
  کل فروش : 166.3 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 یتیم خانه ایران
  یتیم خانه ایران
  کارگردان : ابوالقاسم طالبی
  روزهای اکران : 7
  تعداد سینما : 23
  فروش هفته : 27.8 میلیون تومان
  کل فروش : 33.1 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 اروند
  اروند
  کارگردان : پوریا آذربایجانی
  روزهای اکران : 42
  تعداد سینما : 25
  فروش هفته : 15.5 میلیون تومان
  کل فروش : 166.1 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 77
  تعداد سینما : 10
  فروش هفته : 15.4 میلیون تومان
  کل فروش : 2.27 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر