2016/10/20الی2016/10/14باکس آفیس
نوع نمایش
  نام فیلم
  کارگردان
  روزهای اکران
  تعداد سینما
  فروش هفتگی
  فروش کل
  تریلر
 • 1 فروشنده
  فروشنده
  کارگردان : اصغر فرهادی
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 122
  فروش هفته : 375.8 میلیون تومان
  کل فروش : 12.25 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 2 خشکسالی و دروغ
  خشکسالی و دروغ
  کارگردان : پدرام علیزاده
  روزهای اکران : 21
  تعداد سینما : 68
  فروش هفته : 156.5 میلیون تومان
  کل فروش : 1.07 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 3 لانتوری
  لانتوری
  کارگردان : رضا درمیشیان
  روزهای اکران : 77
  تعداد سینما : 23
  فروش هفته : 30 میلیون تومان
  کل فروش : 3.07 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 4 من
  من
  کارگردان : سهیل بیرقی
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 20
  فروش هفته : 27 میلیون تومان
  کل فروش : 2.24 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 5 اروند
  اروند
  کارگردان : پوریا آذربایجانی
  روزهای اکران : 28
  تعداد سینما : 30
  فروش هفته : 23.5 میلیون تومان
  کل فروش : 136 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 6 آبنبات چوبی
  آبنبات چوبی
  کارگردان : محمد حسین فرحبخش
  روزهای اکران : 63
  تعداد سینما : 18
  فروش هفته : 22.1 میلیون تومان
  کل فروش : 11.32 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 7 هیهات
  هیهات
  کارگردان : حجازی، اقباشاوی، مقدم دوست، ناییجی
  روزهای اکران : 21
  تعداد سینما : 38
  فروش هفته : 18.5 میلیون تومان
  کل فروش : 95.8 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 8 ناردون
  ناردون
  کارگردان : فریدون حسن پور
  روزهای اکران : 70
  تعداد سینما : 26
  فروش هفته : 18.5 میلیون تومان
  کل فروش : 3.93 میلیارد تومان
  تریلر : تریلر
 • 9 این زن حقش را می خواهد
  این زن حقش را می خواهد
  کارگردان : محسن توکلی
  روزهای اکران : 4
  تعداد سینما : 16
  فروش هفته : 16.6 میلیون تومان
  کل فروش : 71.7 میلیون تومان
  تریلر : تریلر
 • 10 سایه های موازی
  سایه های موازی
  کارگردان : اصغر نعیمی
  روزهای اکران : 49
  تعداد سینما : 24
  فروش هفته : 15.4 میلیون تومان
  کل فروش : 452.4 میلیون تومان
  تریلر : تریلر